| | | | | | | | | | |  
:   | ABCportal.Com | . | ColumbusQuest | | ̣
÷ÌÁÄÉÍÉÒ áÎÄÒÅÅ×ÉÞ ëÕÚÎÅÃÏ×

ðÁÒÁÛÀÔÎÙÊ ÓÐÏÒÔ

14 äÅËÁÂÒØ 1944

õËÒÁÉÎÁ

ëÉÅ×æÏÔÏÁÌØÂÏÍ №2

÷ÌÁÄÉÍÉÒ ëÕÚÎÅÃÏ×, ÐÁÒÁÛÀÔÉÓÔ 60-70È ÇÏÄÏ×, ÒÅÁÎÉÍÉÒÏ×ÁÌÓÑ × 1997Ç.,(ÎÁÞÁÌ ×ÏÚÄÕÛÎÙÅ ×ÉÄÅÏÓßÅÍËÉ),× 1998Ç. ÓÔÁÌ ÔÁÎÄÅÍ- ÉÎÓÔÒÕËÔÏÒÏÍ, ÎÁ ÓÅÇÏÄÎÑ (22 ÉÀÎÑ 2000 ÇÏÄÁ) - 3022ÐÒÙÖËÁ. ë ÓÏÖÁÌÅÎÉÀ, ÜÔÏ ÐÏËÁ ×ÓÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ, ËÏÔÏÒÕÀ ÏÎ ÐÒÉÓÌÁÌ ÄÌÑ Ó×ÏÅÊ ÓÔÒÁÎÉÞËÉ. þÔÏ ÍÏÇÕ ÄÏÂÁ×ÉÔØ - ÏÄÉÎ ÉÚ ÏÐÙÔÎÅÊÛÉÈ ÐÁÒÁÛÀÔÉÓÔÏ×, ÕÞÁÓÔÎÉË ÜËÓÐÅÄÉÃÉÉ "õËÒÁÉÎÁ - óÅ×ÒÅÎÙÊ ÐÏÌÀÓ 2000" .: 06:32:51 22 December 2001 EST

: 06:44:50 22 December 2001 EST


:
| , Extreme-studio | | | | | - | | | | | | ͣ |
:
"D" -
: | | | - | "-" |
: | | | |
: | - | | ""
: | | | | - | | | | |
:
: | ߣ | | | | , | - | ! | ! | ! | ! | ͣ


  VVV.RU  Rambler's Top100
Skydive Top Sites


     Visa MasterCard


© "-" 1999-2008 ..